GEMENSAM EL

BRF’en tog över ansvaret för debiteringen av elen till medlemmar och hyresgäster den 26:e april 2021. Detta gäller för den totala elkostnaden dvs både för förbrukning och fasta avgifter.

BRF’en handhar avtal mot nätägare och elhandelsföretag vilket innebär att medlemmar/hyresgäster inte ska teckna några egna avtal.

Elräkningen hanteras via de månatliga hyr- och avgiftsavierna där elkonsumtion (för föregående månad), gällande eltariff samt totalkostnaden är angivna.  

Tariffen är för närvarande en rörlig kostnad på 1,35 kr/kWh (inklusive moms) vilket inkluderar fasta kostnader.  

BRF’en har installerat enskilda elmätare för alla lägenheter, således betalar varje hushåll för sin egen förbrukning.
Genom att respektive hushåll inte behöver teckna egna avtal med fasta elkostnader samt BRF’ens egna solelproduktion så ger detta en mycket förmånlig låg total elkostnad.

Nuvarande rörliga tariff är den vanligaste bland Sveriges BRF’er men kommer eventuellt att justeras/optimeras när vi fått mer kunskap och erfarenhet av BRF’ens årliga konsumtion och solelproduktion så att hushållen får den lägsta möjliga elkostnaden.


Förslaget att gå över till gemensam el antogs på en extra föreningsstämma den 24:e november 2020.