Balkong och uteplats

INGLASNING AV BALKONG

I dagsläget finns det inget generellt bygglov för inglasning av balkong. För att glasa in er balkong krävs ett bygglov och godkännande av föreningen, vilket du som medlem står för.


POLICY FÖR MARKISER

Här följer vilka regler som gäller för Markiser inom Brf Prästgårdsgränd 8-18. Dessa policyregler är förankrade genom beslut av bostadsrättsföreningens styrelse 1 september 2015

Avtal

Montering av markiser i Brf Prästgårdsgränd 8-18 skall uppfylla flera villkor och erfordrar i alla lägen tillstånd från bostadsrättsföreningen. Tillstånd ges genom att skriftligt avtal tecknas mellan bostadsrättsföreningen och lägenhetsinnehavaren. Anökan går att finna längst upp på denna sida.

Regler

Följande regler gäller för uppsättning av markis/-er inom Brf prästgårdsgränd 8-18:
  • Om tillstånd till uppsättande av markis meddelas av styrelsen, äger bostadsrättshavaren rätt att på egen bekostnad montera markisen. Monteringen skall ske på ett fackmannamässigt sätt så att skada på fastigheten inte uppkommer.
  • När montering av markisen är utförd skall anmälan härom göras till bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen bestämmer om besiktning skall göras. Föreningen har rätt att utföra besiktning av arbetet och bostadsrättshavaren kan inte neka tillträde för denna besiktning. Om styrelsen finner det nödvändigt med en professionell besiktningsman kan föreningen anlita en sådan på bostadsrättshavarens bekostnad. Montaget kommer vid godkännandet att fotograferas
  • Markisen skall vara i av styrelsen godkänd färg och utförande. Styrelsen godkänner endast färgvalen Gul (balkong), Blå och Röd (Plåttak).
  • I det fall bygglov eller annat myndighetstillstånd krävs för uppsättandet av markisen ska detta inhämtas av bostadsrättshavaren på egen bekostnad.
  • Om markis sätts upp utan styrelsens tillstånd äger styrelsen rätt att anmoda bostadsrättshavaren att på egen bekostnad snarast ta ned markisen och återställa fasaden i ursprungligt skick. Vägrar bostadsrättshavaren att rätta sig efter denna anmodan, äger styrelsen rätt att vidta åtgärden på bostadsrättshavarens bekostnad.
  • Bostadsrättshavaren ansvarar för skador på föreningens egendom, liksom för person- eller sakskada på tredje man eller dennes egendom, till följd av monteringen av markis som sådan eller som orsakas i samband med montering, användning, underhåll eller nedmontering av markis och för kostnader som detta kan medföra. Bostadsrättshavaren svarar för anlitade hantverkare eller annan tredje man såsom för eget handlande eller underlåtenhet.
  • Bostadsrättshavaren svarar för underhållet av markisen enligt samma grunder som i övrigt gäller för lägenhetens inre underhåll enligt föreningens från tid till annan gällande stadgar. I detta ingår att sköta snöröjning och istappsborttagning.
  • Bostadsrättshavaren är skyldig att efter anmodan från föreningen montera bort och i förekommande fall åter montera markisen om detta erfordras för att föreningen skall kunna utföra underhåll eller ombyggnad av huset. Bostadsrättshavaren svarar för kostnaden för i detta sammanhang erforderliga åtgärder. Detsamma gäller om markisen måste nedtagas till följd av myndighets beslut eller annan omständighet över vilken föreningen inte råder.
  • Vid nedmontering av markis är bostadsrättshavaren skyldig att återställa fasaden i det skick den var innan markisen monterades och bekosta eventuella, av föreningen utförda, reparationer av eventuella skador på huset som uppkommit till följd av monteringen av markis.
  • Vid överlåtelse av bostadsrätten, åligger det bostadsrättshavaren att särskilt tillse att förvärvaren övertar bostadsrättshavarens skyldigheter enligt detta avtal gentemot föreningen. Om så inte sker är bostadsrättshavaren i samband med avflyttningen skyldig att montera bort markiserna och återställa i ursprungligt skick, om föreningen så begär.

Vad händer om dessa regler inte följs?

Avvikelser från ovanstående regler skall omedelbart rättas till i form av ommontering eller nedmontering. Bostadsrättsföreningen skall skriftligen tillskriva lägenhetsinnehavaren med rättelseanmaning. Lägenhetsinnehavaren har då skyldighet att rätta sig efter bostadsrättsföreningens bestämmelser. Följs inte bostadsrättsföreningens regler kan detta leda till rättsliga påföljder och att lägenhetsinnehavaren förlorar sin nyttjanderätt till lägenheten och således blir uppsagd för avflyttning.

Trivselregler för uteplatser

Till lägenheterna i markplan hör uteplatser. Marken och uteplatsen tillhör föreningen. Varje lägenhets innehavare ansvarar för att denna hålls i gott skick och städad.
Underlåtenhet att sköta uteplatsen kan, efter begäran om rättelse, medföra att
dispositionsrätten upphör och att uteplatsen rivs, saneras eller städas på lägenhetsinnehavarens bekostnad.