RENOVERING/OMBYGGNATION

Dags för renovering?

Vissa ändringar kräver styrelsens tillstånd. Du som bostadsrättshavare får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:
  1. ingrepp i en bärande konstruktion
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
Kontakta därför alltid styrelsen på styrelsen@brfprastgard.se, innan påbörjad renovering. Ni som är hyresgäster får inte utföra några renoveringar utan ett skriftligt godkännande från styrelsen.  

Generellt

Vid en renovering eller ombyggnation skall föreningen stadgar, särskilt §14, tas i beaktande. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsen tillstånd utföra åtgärd som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar, avlopp, värme, vatten eller ventilation eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Som väsentlig förändring räknas alltid förändring som kräver bygganmälan eller bygglov. Det åligger bostadsrättshavaren att ansöka om bygglov eller göra bygganmälan.

Vid arbeten som medför mycket ljud, oväsen eller annan olägenhet skall trapphusets boende informeras innan arbetet påbörjas. Närmaste grannarna bör muntligen informeras. Dessutom skall anslag sättas upp i entrén som visar lägenhetsnummer, bostadsrättshavarens namn och telefonnummer samt under vilken period arbetet beräknas pågå. Spikning och borrning får ej ske mellan kl 20.00 och 08.00 på vardagar och 20.00 - 10.00 på helger.

I förekommande fall då avstängning av vatten i fastigheten måste ske skall detta aviseras minst 4 arbetsdagar innan genom avisering i entrén

Byggsopor skall transporteras till närmaste sopstation/återvinningsstation och får INTE slängas i miljörummet då det blir en enorm kostnad för föreningen. Byggmaterial får inte heller förvaras i allmänna utrymmen. Försiktighet skall iakttas vid bortforsling så att ytskikt på väggar och golv i entréer och hissar inte skadas. Vid nedskräpning på de allmänna ytorna ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för städning.

Framkomligheten på gården måste respekteras ifall räddningstjänsten måste fram!


Badrumsrenovering

Renovering får ej påbörjas utan styrelsens medgivande. En arbetsbeskrivning skall lämnas in där arbetests omfattning framgår samt vilken entreprenör som skall utföra arbetet. Förändring i våtutrymme får ENDAST utföras av GVK- eller BKR-certifierat företag. Entreprenören skall ha en specificerad ansvarsförsäkring gällande de eventuella skador som skulle kunna uppkomma på föreningens fastighet. Ansökan om renovering, arbetsbeskrivning samt kopia på entrepernörens våtrumscertifikat och ansvarsförsäkring skall innan arbetet påbörjas inlämnas och godkännas av styrelsen, antingen via mejl eller i föreningens brevlåda i port 10.

Innefattar renoveringen av badrummet även golvet så måste golvbrunnen bytas mot en typgodkänd sådan då dagens golvbrunnar är utdaterade. Skall golvvärme installeras måste detta vara el. Det är inte tillåtet att installera vattenburen golvvärme.

Tänk på att:

  • Att ventilationsdonet inte får byggas för. Det får inte heller flyttas utan styrelsens godkännande. Det är inte tillåtet att installera motordriven fläkt som kopplas på husets ventilationssystem.
  • Att föreningen inte ansvarar för av medlem utfört arbete eller för framtida skador som orsakas av medlemens renoveringsarbeten.
  • Att fastighetens betongbjälklag är tunna. De flesta får stötta upp taket under badrumsgolvet, vilket kan vara grannens tak. Om arbetet orsakar skada på grannens tak måste detta åtgärdas på bekostnad av medlemen som renoverar.

Köksrenovering

Vid renovering av kök är det viktigt att beakta fastighetens ventilationssystem då det är endast tillåtet att installera en spiskåpa till ventilationssystemet. En spiskåpa saknar en egen motor och nyttjar istället fastighetens centralfläkt och justerar luftflödet genom att öppna och stänga ett spjäll. Det är också tillåtet att installera en kolfilterfläkt ifall ett ventilationsdon monteras på ventilationssystemets inkommande ventilationsrör. Ventilationsdonet måste då injusteras så att korrekt luftflöde erhålls.